The Rope Curse 2

Réalisateur

Shih-Han Liao

Shih-Han Liao

Acteurs

Wilson Hsu

Wilson Hsu

Vera Chen

Vera Chen

Chen Bor Jeng

Chen Bor Jeng

Kimi Hsia

Kimi Hsia

Sun Peng

Sun Peng

Jason Tsou

Jason Tsou

Cheng-Kuo Yen

Cheng-Kuo Yen