The Criminal Man

Réalisateur

Dmitry Mamuliya

Dmitry Mamuliya

Acteurs

Giorgi Petriashvili

Giorgi Petriashvili

Madona Chachkhiani

Madona Chachkhiani

Natalia Jugheli

Natalia Jugheli

Nukri Revishvili

Nukri Revishvili

Anna Talakvadze

Anna Talakvadze

Vasilisa Zemskova

Vasilisa Zemskova