Nina Wu

Réalisateur

Midi Z

Midi Z

Acteurs

Wu Ke-Xi

Wu Ke-Xi

Vivian Sung

Vivian Sung

Kimi Hsia

Kimi Hsia

Shih Ming-Shuai

Shih Ming-Shuai

Chih-Wei Tan

Chih-Wei Tan

Lee Lee-Zen

Lee Lee-Zen

Hsieh Ying-Xuan

Hsieh Ying-Xuan

Jen-Shuo Cheng

Jen-Shuo Cheng

Shang-Ho Huang

Shang-Ho Huang

Yu An-shun

Yu An-shun