Le Goût du riz au thé vert

Réalisateur

Yasujirô Ozu

Yasujirô Ozu

Né le 12 décembre 1903

Acteurs

Kôji Shitara

Kôji Shitara

Matsuko Shiga

Matsuko Shiga

Yoko Kosono

Yoko Kosono

Kinichi Ishikawa

Kinichi Ishikawa

Yoko Osakura

Yoko Osakura

Mie Kitahara

Mie Kitahara

Tami Yamamoto

Tami Yamamoto

Eiko Yamada

Eiko Yamada

Jun Tanizaki

Jun Tanizaki

Tomoka Hasebe

Tomoka Hasebe