Brownian Movement

Réalisateur

Nanouk Leopold

Nanouk Leopold

Acteurs

Sandra Hüller

Sandra Hüller

Né le 30 avril 1978
Dragan Bakema

Dragan Bakema

Sabine Timoteo

Sabine Timoteo

Né le 25 mars 1975
Daniel Money-Kyle

Daniel Money-Kyle

Nicole Shirer

Nicole Shirer

Ergun Simsek

Ergun Simsek

Kuno Bakker

Kuno Bakker

Gelijn Molier

Gelijn Molier

Nilofer Raza

Nilofer Raza

Hari Dostinov Atanasovski

Hari Dostinov Atanasovski

Simone Tani

Simone Tani

Lalit Parashar

Lalit Parashar